CRITERIS D’AVALUACIÓ PEL CURS 2022-23

ANGLÈS ESO

 • 20%: Competència d àmbit personal i social (actitud, deures, dossiers, material i treballs)
 • 80%: 40% Writing (Grammar+Vocabulary)

         20% Reading (Reader 10%-1/2 readers per curs)

         20 % Listening/Speaking (Expressió oral i Comprensió oral)

S´han de lliurar totes les activitats demanades. S´han d´aprovar dos trimestres, obligatòriament el tercer.

S´ ha de treure un 3 com a mínim en els exàmens (4 skills) per fer mitjana i poder aprovar el trimestre. Per tal d´obtenir un excel.lent a la matèria, l´actitud ha de ser proactiva, impecable en tots els aspectes.

ALUMNES AMB PI:

 • 40% Exam
 • 60% la resta

S´han de lliurar totes les activitats demanades dintre del termini. S´han d´aprovar dos trimestres, obligatòriament el tercer.

1r de BATXILLERAT:

EXAMS 80%

 • 60% Grammar and Vocabulary
 • 40% Skills (Reading, Listening,Writing)

OTHERS 20%

 • Speaking 10 %
 • Daily tasks, attitude 10%

READERS: (1 llibre de lectura). Constarà d´un examen o presentació oral (variable). La nota s´inclourà dintre dels skills en el trimestre en què es faci.

S´han d´aprovar dos trimestres, obligatòriament el tercer.

Avaluació contínua.

S´han de lliurar totes les activitats demanades dintre del termini.

La nota final consisteix en:

 • Primer trimestre: 25 %.
 • Segon trimestre: 25%.
 • Tercer trimestre: 50 %.

No hi ha recuperació al setembre, sí al juny. La nota és un 5. Els alumnes es poden presentar a pujar nota segons el criteri del professor, depenent de les circunstàncies concretes de l´alumne i el treball fet al llarg del curs.

NOTA:

Hi ha una setmana per trimestre on els alumnes de primer de Batx només fan exàmens, no hi ha classe. Aquesta setmana fan la prova dels skills: Reading, Listening i Writing (30 minuts). La setmana anterior no es poden fer exàmens de cap matèria excepte de llengua anglesa (Vocabulary and Grammar), per característiques pròpies de la matèria.

La prova de recuperació d’anglès de primer de Batx es farà al maig/juny amb la següent ponderació :

 1. Rephrasing 20 %
 2. Comprensió escrita 20%
 3. Comprensió oral 20%
 4. Expressió escrita 40%

Nota màxima un 5.

2n de BATXILLERAT:

A) EXÀMENS 90% (Vocab+Grammar i proves PAU: Listening, Reading, Writing)

 • 60%: Vocab+Grammar
 • 40%: Listening (sobre 3), Reading (sobre 3), Writing (sobre 4) de les PAU.

B) OTHERS 10%: deures, actitud, feines, oral, powerpoints…

C) READER: 1 llibre de lectura en versió original que es llegeix a casa al llarg del curs i també alguns dies específics a classe.

El llibre le lectura (reader) val el 10 % aplicable a la nota final de curs. S´avaluarà amb una prova.

S´han de lliurar totes les activitats demanades dintre del termini.

Per poder aprovar  s´ha de tenir com a mínim un 3 a cada una de les proves  de les PAU.

Avaluació contínua.

Hi ha una setmana per trimestre on els alumnes de segon de Batx només fan exàmens, no hi ha classe. Aquesta setmana fan la prova de les PAU: Reading, Listening i Writing (30 minuts). La setmana anterior no es poden fer exàmens de cap matèria excepte de llengua anglesa (Vocabulary and Grammar), per característiques pròpies de la matèria.

NOTA FINAL:

 • Primera avaluació: 25%
 • Segona avaluació: 25%
 • tercera avaluació: 50%

ALUMNAT DE SEGON AMB PENDENT DE PRIMER. RECUPERACIÓ DE PRIMER DE BATXILLERAT

L’alumne que tingui suspès  l´anglès a primer de Batx, si aprova el primer trimestre de segon de batx, li queda aprovada la matèria amb un 5.

Si no fos el cas, l’alumne recuperarà l’anglès  al  llarg del curs amb la realització d´un examen  i ha de treure un 5 com a mínim. 

RECUPERACIÓ DE SEGON DE BATXILLERAT A FINAL DE CURS

Per tal d´aprovar la matèria d’anglès (maig, juny), l’alumne suspès s’ha de presentar a recuperar tota la matèria que s’ha impartit durant el curs. L’examen tindrà el format de les proves PAU i:

 • Rephrasing: 20%
 • Comprensió escrita: 20%
 • Comprensió oral: 20%
 • Expressió escrita: 40%.

FRANCÈS ESO

 • 20%: Competència d àmbit personal i social (actitud, deures, dossiers, material i treballs)
 • 80%: Writing (Grammar+Vocabulary)

         Reading

         Listening/Speaking (Expressió oral i Comprensió oral)

S´han d´aprovar dos trimestres, obligatòriament el tercer i lliurar totes les feines encomanades.

FRANCÈS PRIMER I SEGON BATXILLERAT

 • 90%: redaccions, exposicions orals, exàmens, deures, comprensió escrita per a casa…
 • 10%: Actitud

PROVES PAU

Criteris de correcció

Els apartats de reading comprehension i listening comprehension consten de vuit preguntes de resposta d’opció múltiple (4 opcions). Per avaluar aquests apartats, al corregir s’ha de tenir en compte: Reading comprehension Listening comprehension pregunta correcta val 0,375 punts val 0,375 punts pregunta errònia descompta 0,125 punts descompta 0,125 punts pregunta en blanc no descompta no descompta     màxim 3 punts  màxim 3 punts
Podeu utilitzar aquesta plantilla de puntuació (o bé descarregar-vos la versió imprimible que trobareu al peu de pàgina).
En l’apartat de writing s’ha de fer una redacció, a escollir d’entre dues opcions, d’una llargada d’entre 125 i 150 paraules. Els temes no necessàriament estaran relacionats amb la lectura, però tampoc no requeriran de vocabulari específic. Per corregir la redacció s’ha de tenir en compte: Writing   Grammar s’avalúa l’ús correcte d’estructures morfològiques i sintàctiques, i la varietat i complexitat d’estructures emprades  de 0 a 1 punt Vocabulary s’avalúa la riquesa de vocabulari (utilització de camps semàntics, phrasal verbs, collocations, false friends…), i la correcció ortogràfica  de 0 a 1 punt Text s’avalúa la claredat d’organització de les idees dins de la frase, el paràgraf i el text, l’ús correcte de marcadors textuals i de la puntuació  de 0 a 1 punt  Maturity s’avalúa la manera com es tracta el tema (amb idees clares i ben raonades, amb creativitat, amb el registre adequat…)  de 0 a 1 punt   TOTAL suma de notes parcials
(deduccions*) màxim 4 punts * a la nota de la redacció s’aplicaran les deduccions – si escauen i degudament justificades – només si es dóna algun dels següents casos:Llargada insuficient: les redaccions de menys de 120 paraules es penalitzaran amb 1 punt màxim. No hi ha llargada màxima.Còpia del textla utilització de frases senceres o fragments del text no es comptabilitzaran com a part de la redacció (i per tant s’aplicarà el punt anterior).Format erroni: si la redacció no té el format adequat (carta formal / informal, article d’opinió, descripció, entrevista…) es penalitzarà amb 1 punt màxim.es considera tema erroni quan la redacció es desvia totalment del tema proposat a l’enunciat. En aquest cas, la nota de la redacció serà 0.

Els comentaris estan tancats.