CRITERIS D’AVALUACIÓ PEL CURS 2019-2020

ESO

Els alumnes de 1r, 2n i 3r d’ESO amb dues avaluacions aprovades superaran la matèria del curs vigent.

Els alumnes de 4t d’ESO per superar l’etapa hauran de tenir com a mínim dues avaluacions aprovades i haver superat les CCBB.

En cas de no complir aquests requisits, hauran de presentar-se a l’avaluació extraordinària de juny.

Aquesta prova constarà de tres parts:

 • Comprensió lectora
 • Activitats gramaticals relacionades amb les unitats treballades durant el primer i segon trimestre.
 • Expressió escrita

1r de BATXILLERAT:

 • Per poder acreditar l’anglès de 1r de batxillerat s’ha de tenir aprovada la 2a avaluació. 
 • La nota de la segona avaluació és el 80% de la nota final. 
 • El 20% restant és  el resultat de de les activitats optatives i obligatòries que s’han fet durant el tercer trimestre.
 • Els alumnes amb l’anglès suspès l’hauran de recuperar al setembre. L’examen constarà de quatre parts:
 • Gramàtica  de les unitats 1,2,3,4.
 • Comprensió lectora
 • Comprensió auditiva
 • Expressió escrita

2n de BATXILLERAT:

 • Per poder acreditar l’anglès de 2n de batxillerat s’haurà de tenir aprovada la 2a avaluació.
 • La nota de la segona avaluació és el  80% de la nota final. 
 • El 20%  restant serà el resultat de la nota del llibre, les activitats optatives i obligatòries que s’han fet durant el tercer trimestre. 
 • Els alumnes amb l’anglès suspés hauran de fer un examen online que constarà de quatre parts:
 • Rewriting amb els  continguts treballats durant les classes presencials (unitats 1,2,3,4,6)
 • Reading Comprehension
 • Listening
 • Writing
 • Per poder aprovar el curs la nota de l’examen de recuperació  no ha de ser inferior a 5.5

La matètria d’anglès és acumulativa i és per això que no hi ha exàmens de recuperació fins al setembre. L’alumne que té una avaluació suspesa la pot recuper si aprova l’avaluació següent.

Els alumnes han de fer un control al final de cada unitat. Aquest control sempre consta de quatre parts: una comprensió lectora i una altra auditiva, vocabulari i gramàtica. Cada prova també inclou matèria de les unitats anteriors. La nota dels exàmens és el 80% de la nota de la matèria, el 20% restant és el resultat dels deures, redaccions, dossiers i altres treballs.

Al setembre l’alumne suspès s’ha de presentar a recuperar tota la matèria que s’ha impartit durant el curs i ha de lliurar la feina d’estiu.

Els comentaris estan tancats.