In our high school we are developing two Eramus+:

Digital Director & Women Overthrowing MENtalities.

El nostre institut està desenvolupant dos projectes Eramus+:

Digital Director i Women Overthrowing MENtalities.

What is Erasmus+?

Erasmus+ is the EU’s programme to support education, training, youth and sport in Europe.

The 2021-2027 programme places a strong focus on social inclusion, the green and digital transitions, and promoting young people’s participation in democratic life.

It supports priorities and activities set out in the European Education Area, Digital Education Action Plan and the European Skills Agenda. The programme also

 • supports the European Pillar of Social Rights
 • implements the EU Youth Strategy 2019-2027
 • develops the European dimension in sport

Què és Erasmus+?

Erasmus + és un programa de la UE per donar suport a l’educació la formació, la joventut i l’esport a Europa.

El programa 2021-2027 posa un fort enfocament en la inclusió social, les transicions ecològiques i digitals i la promoció de la participació dels joves a la vida democràtica.

Dona suport a prioritats i activitats establertes a l’Espai Europeu d’Educació, el Pla d’Acció d’Educació Digital i l’Agenda Europea de Competències. El programa també:

 • Dona suport al pilar europeu de drets socials.
 • Implementa l’Estratègia de la UE per a la joventut 2019-2027.
 • Desenvolupa la dimensió europea de l’esport.
 • 
  																	

  Els comentaris estan tancats.