CRITERIS D’AVALUACIÓ PEL CURS 2020-21 I RECUPERACIÓ CURSOS ANTERIORS

                            ANGLÈS ESO

 • 20%: Competència d àmbit personal i social (actitud, deures, dossiers, material i treballs)
 • 80%: 40% Writing (Grammar+Vocabulary)

         20% Reading (Reader 10%)

         20 % Listening/Speaking (Expressió oral i Comprensió oral)

ALUMNES AMB PI:

 • 40% Exam
 • 60% la resta

ESO (CONFINAT)

 • 30%: Speaking
 • 10%: Listening
 • 20%: Reading
 • 20%; Competència personal i social (Reader a partir del segon trimestre…)
 • 20%: Writing

Els exàmens de lectura de 4t d´eso computen a l´avaluació final i representen un 20% de la nota, el 80% restant és la nota acumulativa de les tres avaluacions .D´aquesta manera volem transmetre la importància de la lectura en l´aprenentatge de la llengua estrangera.

1r de BATXILLERAT:

EXAMS 70%

 • 60% Grammar and Vocabulary
 • 40% Skills (Reading, Listening,Writing)

OTHERS 30%

 • Speaking 20 %
 •  Daily tasks 10%

Readers : 20 % final mark.

Les dues lectures representen el 20% de la nota final, mentre que la nota de la tercera avaluació configura el 80% de la nota final. Per fomentar la lectura poden fer un treball voluntari d´un tercer llibre per pujar nota.

2n de BATXILLERAT:

 • 90%: exàmens (Vocab+Grammar i proves PAU: Listening, Reading, Writing)
 • 60%: Vocab+Grammar
 • 40%: Listening (sobre 3), Reading (sobre 3), Writing (sobre 4) de les PAU.
 1. 10%: llire de lectura, deures, actitud, feines, oral, powerpoints…

Per poder aprovar  s´ha de tenir com a mínim un 3 a cada una de les proves  de les PAU.

El llibre de lectura és un examen tipo test i compta a la avaluació final de juny (20%) mentre que la nota de la tercera avaluació és un 80 % de la nota final.

Hi ha una semana per trimestre on els alumnes de segon de Batx només fan exàmens, no hi ha classe. Aquesta semana fan la prova de les PAU: Reading, Listening i Writing (30 minuts).

Per tal de recuperar la avaluació anterior, els alumnes han de treure un 5,5 com a mínim.

Per tal de recuperar les pendents de cursos anteriors, l´alumne farà una prova al llarg del primer trimestre i ha de treure més de 5,5. Si no aproven, hi ha un examen més al juny.

Al setembre l’alumne suspès s’ha de presentar a recuperar tota la matèria que s’ha impartit durant el curs i ha de lliurar la feina d’estiu.

Comencem el curs amb la Starter Unit, 1 i passem a la unit 6 (Relative Clauses).

FRANCÈS ESO

 • 20%: Competència d àmbit personal i social (actitud, deures, dossiers, material i treballs)
 • 80%: 40% Writing (Grammar+Vocabulary)

         20% Reading (Reader 10%)

         20 % Listening/Speaking (Expressió oral i Comprensió oral)

ALUMNES AMB PI:

 • -40% Exam
 • 60%  la resta

FRANCÈS PRIMER I SEGON BATXILLERAT

 • 90%: redaccions, exposicions orals, exàmens, deures, comprensió escrita per a casa…
 • 10%: Actitud

PROVES PAU

Criteris de correcció

Els apartats de reading comprehension i listening comprehension consten de vuit preguntes de resposta d’opció múltiple (4 opcions). Per avaluar aquests apartats, al corregir s’ha de tenir en compte: Reading comprehension Listening comprehension pregunta correcta val 0,375 punts val 0,375 punts pregunta errònia descompta 0,125 punts descompta 0,125 punts pregunta en blanc no descompta no descompta     màxim 3 punts  màxim 3 punts
Podeu utilitzar aquesta plantilla de puntuació (o bé descarregar-vos la versió imprimible que trobareu al peu de pàgina).
En l’apartat de writing s’ha de fer una redacció, a escollir d’entre dues opcions, d’una llargada d’entre 125 i 150 paraules. Els temes no necessàriament estaran relacionats amb la lectura, però tampoc no requeriran de vocabulari específic. Per corregir la redacció s’ha de tenir en compte: Writing   Grammar s’avalúa l’ús correcte d’estructures morfològiques i sintàctiques, i la varietat i complexitat d’estructures emprades  de 0 a 1 punt Vocabulary s’avalúa la riquesa de vocabulari (utilització de camps semàntics, phrasal verbs, collocations, false friends…), i la correcció ortogràfica  de 0 a 1 punt Text s’avalúa la claredat d’organització de les idees dins de la frase, el paràgraf i el text, l’ús correcte de marcadors textuals i de la puntuació  de 0 a 1 punt  Maturity s’avalúa la manera com es tracta el tema (amb idees clares i ben raonades, amb creativitat, amb el registre adequat…)  de 0 a 1 punt   TOTAL suma de notes parcials
(deduccions*) màxim 4 punts * a la nota de la redacció s’aplicaran les deduccions – si escauen i degudament justificades – només si es dóna algun dels següents casos:Llargada insuficient: les redaccions de menys de 120 paraules es penalitzaran amb 1 punt màxim. No hi ha llargada màxima.Còpia del textla utilització de frases senceres o fragments del text no es comptabilitzaran com a part de la redacció (i per tant s’aplicarà el punt anterior).Format erroni: si la redacció no té el format adequat (carta formal / informal, article d’opinió, descripció, entrevista…) es penalitzarà amb 1 punt màxim.es considera tema erroni quan la redacció es desvia totalment del tema proposat a l’enunciat. En aquest cas, la nota de la redacció serà 0.

Institut Aiguaviva | Llengües Estrangeres

Els comentaris estan tancats.